Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

BESKED Om uppsägning på grund av personliga skäl

Arbetsgivare

Arbetstagare

Uppsägning

Härmed sägs du upp från din anställning på grund av personliga skäl. Din sista anställningsdag är den

Du har inte företrädesrätt till återanställning.

Upplysningar

Ogiltighetstalan

Vill du yrka ogiltigförklaring av uppsägningen ska du lämna underrättelse till kontaktpersonen på företaget senast två veckor efter mottagandet av detta besked. 

(Om besked översänts till dig per rekommenderat brev anses mottagandet ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten). Har inom nämnda underrättelsetid förhandling påkallats enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, ska talan väckas vid domstol eller, om tvisten ska avgöras av skiljemän, genom påkallande av skiljeförfarande inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall ska talan väckas vid domstol, eller om tvisten ska avgöras av skiljemän, genom påkallande av skiljeförfarande inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gick ut. 

Skadestånd m m

Vill du kräva skadestånd med anledning av uppsägningen ska du lämna underrättelse till kontaktpersonen på företaget senast inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, ska talan väckas vid domstol eller, om tvisten ska avgöras av skiljemän, genom påkallande av skiljeförfaranden inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall ska talan väckas vid domstol eller, om tvisten ska avgöras av skiljemän, genom påkallande av skiljeförfarande inom fyra månader efter det att tiden för underrättelse gick ut.

Har ovanstående ej iaktagits har du förlorat rätten att föra talan.

Övrigt

Underskrifter

Jag har tagit emot detta besked