Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

BESKED Om att tidsbegränsad anställning upphör

Arbetsgivare

Arbetstagare

Besked

Härmed får du besked om att din tidsbegränsade anställning upphör den

Fortsatt anställning kan inte erbjudas. Du och den fackliga organisation du är medlem av har rätt till överläggning i anledning av detta besked.

Företrädesrätt

Du kan ha företrädesrätt till återanställning från dagens datum till dess nio månader förflutit från det att anställningen upphörde. Förutsättningarna är:

  • att du varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren,
  • när det gäller företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning; att du varit anställd sammanlagt mer än nio månader i särskild visstidsanställning under de senaste tre åren, eller
  • när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning; att du varit säsongsanställd sammanlagt mer än sex månader under de senaste tre åren.

Upplysningar

Talan mot tidsbegränsningen:

Anser du att anställningen tidsbegränsats på ett felaktigt sätt och vill att den ska förklaras gällande tills vidare ska du underrätta kontaktpersonen om detta inom en månad efter anställningens utgång.

Har din fackliga organisation begärt förhandling ska talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutats.

Om förhandling inte ägt rum ska talan väckas inom en månad och två veckor efter det att din anställning upphört.

Skadestånd mm:

Om du avser att yrka skadestånd för felaktig tidsbegränsad anställning ska du underrätta kontaktpersonen om detta inom fyra månader efter det att Din anställning upphörde.

Har din fackförening begärt omförhandling inom fyråmånaderspeioden ska talan väckas senaste fyra månader efter det att förhandlingen avslutats.

Om förhandling inte ägt rum ska talan väckas senast åtta månader efter det att din anställning upphört.

Om ovanstående inte iakttas förlorar du rätten att föra talan mot tidsbegränsningen eller kräva skadestånd.

Övrigt

Underskrifter

Jag har tagit emot detta besked