Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

UE 2015 - Blankett för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag på Väg- och Banavtalets tillämpningsområde

Med anledning av branschöverenskommelsen om förenklat förfarande vid anlitande av underentreprenör och bemanningsföretag i Byggavtalet Bilaga D punkten 4 och Väg- och Banavtalet kap. 23 § 3, som är ett alternativ till 38-40 §§ MBL, har Byggföretagen tagit fram de avtalsvillkor som framgår på baksidan av denna blankett, UE 2015. Om inte annat avtalas ska dessa avtalsvillkor gälla i samtliga avtal om utförande av arbete som träffas efter detta avtals ingående mellan nedan angiven beställare och underentreprenör. Detta gäller oavsett om det anges i varje enskilt fall eller inte och även vid muntliga entreprenadavtal.

Ni är skyldig att i avtal med annan underentreprenör, som ni i er tur anlitar, åberopa villkoren i UE 2015. Blanketten är avsedd att användas vid underentreprenad eller bemanning som faller under Byggavtalets och Väg- och Banavtalets tillämpningsområde. Om blanketten och bifogade avtalsvillkor används i situationer när Byggavtalet och Väg- och Banavtalet inte är tillämpliga bör parterna komma överens om vilka delar av villkoren som ska gälla mellan parterna. Det kan då även finnas en skyldighet att förhandla enligt 38 § MBL, t.ex. vid anlitande av bemanningsföretag som är bundna av Almegas bemanningsavtal.

Underentreprenör och bemanningsföretag som anlitas för första gången och som inte är medlem i Byggföretagen ska kontrolleras av beställaren. Ni ombeds därför att på denna blankett lämna nedanstående uppgifter och därefter sända ifylld blankett samt kopior av dokument som styrker er försäkran nedan till beställaren. Beställaren bevarar originalet. Beställaren skickar en kopia av denna blankett till berört fackförbund endast när:

1) anlitad underentreprenör är medlem i Maskinentreprenörerna,

2) anlitad underentreprenör eller bemanningsföretag är bunden av Byggavtalet eller Väg- och Banavtalet genom hängavtal eller

3) anlitad underentreprenör är en egenföretagare verksam på något av dessa avtalsområden.

Beställare

Underentreprenör (UE) eller bemanningsföretag (BF)

Markera med kryss i tillämpliga rutor

UE alternativt BF är innehavare av och bifogar:

Om UE alternativt BF är maskinföretag ska även följande uppgifter lämnas:

(detta gäller även maskinföretag som förmedlas av maskin-/lastbilscentral eller så kallat förmedlingsföretag)

Berörd lokal facklig organisation inom Byggnads eller Seko har rätt att i en vetorättssituation enligt 39 § MBL få kopior av ovan angivna handlingar.

Övriga upplysningar

Härmed garanterar ovan angiven underentreprenör alternativt bemanningsföretag att ovan angivna uppgifter är riktiga

UE 2015

Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag


UE 2015 är avsedd att användas då arbeten, som kan utföras på Byggavtalets eller Väg- och Banavtalets tillämpnings-område, lämnas ut på underentreprenad eller då bemanningsföretag anlitas enligt Byggavtalet Bilaga D punkterna 3 och 4 eller Väg- och Banavtalet kap. 23 § 3.


1. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget ska

a) vara bunden av kollektivavtal för arbetet. (Detta villkor gäller inte för s.k. enmansföretag.)

b) vara registrerad för F-skatt och mervärdesskatt samt, ifråga om underentreprenör som är juridisk person uppfylla krav på bolagsregistrering.

c) inte ha någon klar (otvistig) förfallen fordran från arbetstagare på lön eller annan ersättning.


Underentreprenör som är entreprenadmaskinföretag eller som förmedlas av maskin/lastbilscentral eller s.k. förmedlingsföretag ska härutöver uppfylla följande villkor.


d) Maskiner och utrustning som omfattas av entreprenaden ska uppfylla de krav som anges i lagar och förordningar.

e) För underentreprenören ska det under entreprenadtiden finnas företagsförsäkring innehållande ansvars-försäkring.

f) Förare av maskin som omfattas av entreprenaden ska inneha yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande maskin och i övrigt ha den kompetens som krävs enligt gällande lagar och förordningar.


2. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet (vedertagen branschpraxis).


3. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget förbinder sig att lämna de uppgifter om företaget som anges på blanketten för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag och som facket enligt blanketten har rätt att få del av.


Underentreprenören alt. bemanningsföretaget förbinder sig vidare att medverka vid förhandling enligt 38-40 §§ medbestämmandelagen (MBL) och att även i övrigt uppfylla de villkor som beställaren kan komma att ställa beroende på yrkande från berörd arbetstagarorganisation.


4. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget ska till sin beställare skriftligen rapportera vilka underentreprenörer och/eller bemanningsföretag denne i sin tur anlitar samt vilka underentreprenörer och/eller bemanningsföretag dessa i sin tur anlitar o.s.v.


5. En arbetsgivare som är underentreprenör (UE1) som i sin tur anlitar underentreprenör (UE2) enligt Byggavtalet Bilaga D punkterna 3 och 4 eller Väg- och Banavtalet kap. 23 § 3 ska se till


a) att denne (UE2) förbinder sig att iaktta bestämmelserna i Byggavtalet Bilaga D eller Väg- och Banavtalet kap. 23 samt

b) att denne (UE2) för vidare skyldigheten att iaktta bestämmelserna i Bilaga D eller Väg- och Banavtalet kap. 23 till den underentreprenör (UE3) som denne anlitar o.s.v.

c) inta de bestämmelser som framgår av UE 2015


(Skyldigheten att rapportera vilken underentreprenör som anlitas är en kollektivavtalad skyldighet på Byggavtalets område. På Väg- och Banavtalets område är detta endast ett affärsvillkor.)


6. Beställaren äger rätt att häva mellan parterna ingånget avtal om underentreprenad eller inhyrning om underentreprenören alternativt bemanningsföretaget inte fullgör sina åtaganden enligt punkterna 1-5 ovan eller om hävningsskyldighet uppkommer för beställaren vid tillämpning av MBL eller på grund av denna lag träffat kollektivavtal. Hävningen gäller för den återstående del av entreprenaden eller tiden för inhyrning som ännu inte har utförts/fullgjorts. Underentreprenör är skyldig att ersätta den skada hävandet orsakar beställaren.