Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

Lokalt protokoll om korttidsarbete/korttidspermittering med statligt stöd på Byggavtalet

Bilaga 2

Parter:

Närvarande:

1.     Detta avtal avser lokal överenskommelse om korttidsarbete/korttidspermittering med statligt stöd. Genom denna lokala överenskommelse sänks anställdas arbetstid och ordinarie lön temporärt enligt regeringens beslut om korttidsarbete/korttidspermittering. 


2.     Till denna överenskommelse biläggs (Bilaga A) förteckning över vilka arbetstagare som omfattas samt arbetstidsminskningen för varje anställd i enlighet med de nivåer som framgår av lag, dvs arbetstidsminskning med 20, 40, 60 eller 80 % samt löneminskning med 4, 6, 7,5 eller 12 % av ordinarie lön. Alla arbetstagare behöver inte omfattas av samma nivå av arbetstidsminskning. Av överenskommelsen ska även framgå under vilken period som arbetstidsminskningen gäller. Byggavtalets arbetstidsbestämmelse ska följas vid förläggningen av arbetstiden. 


Arbetsgivaren ska i möjligaste mån presentera ett schemaförslag som omfattar minst fyra veckor i samband med att avtalet ingås och därefter löpande.


Arbetsgivaren ska under avtalsperioden skicka in avstämningsunderlag (19-20 §§ enligt lagen om lagen om stöd vid korttidsarbete) till ansvarig myndighet. Kopia ska vid samma tillfälle skickas till Byggnads berörda region. 


3.     Arbetstagare som omfattas av avtalet får inte arbeta mertid eller övertid om inte särskild medgivande lämnas av region. Under den tid då arbete inte utförs på grund av arbetstidsminskningen behöver arbetstagaren inte stå till arbetsgivarens förfogande. 


4.     Detta avtal får tillämpas under uppsägningstid under förutsättning att inte annat följer av lag om stöd vid korttidsarbete eller annan författning. Under uppsägningstiden är arbetsgivaren skyldig att följa 12 § anställningsskyddslagen. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska arbetsgivaren utgå från arbetstagarens ordinarie lön och anställningsförmåner.   


5.     Detta avtal kan tillämpas för anställda med minst tre månaders anställningstid i bolaget. 


6.     Denna överenskommelse gäller

eller längst så länge den centrala överenskommelsen gäller. Denna överenskommelse kan sägas upp av vardera parten med en ömsesidig uppsägningstid om sju (7) dagar.

Vid protokollet

Justeras

Bilaga A

Aktuell arbetsplats/turordningsområde:

Lönenivå på arbetsplatsen (vid prestationslön och ackordslön):

Skälen för korttidsarbete/korttidspermittering:

Vilka åtgärder arbetsgivaren har vidtagit för att undvika korttidsarbete/korttidspermittering (tex minskning av arbetskraftskostnader genom avslutande av inhyrning och inlåning som inte betraktas vara verksamhetskritisk): 

Arbetstidsminskningen ska vara 20, 40, 60 eller 80* % och löneminskningen ska vara 4, 6, 7,5 respektive 12* %. 

Berörda arbetstagare:

För- och efternamn Lön Fördelningstal Arbetstidsminskning (%) Löneminskning (%) Period** fr.o.m. - t.o.m. FFV*** (L.B. SO, FFV, MB)

* Arbetstidsminskning med 80 % respektive löneminskning med 12 % kan enligt nuvarande lagstiftning bara användas under perioden 1 januari till 31 mars 2021. Om lagstiftningen ändras förskjuts denna period i motsvarande mån.

**Uppdatera er om gällande möjliga perioder från Tillväxtverket.

***Denna blankett ersätter arbetsgivarens varselskyldighet gällande ändring av FFVs arbetsförhållanden och anställningsvillkor

Om arbetsgivaren snabbt behöver ändra omfattningen av korttidspermitteringen ska ny kontakt tas med regionen för tecknande av ny Bilaga A eller tilläggsöverenskommelse:

När oförutsett behov uppstår om att den korttidspermitterade personalen ska arbeta fler timmar än enligt schema ska detta kompenseras med ledig tid under aktuell period. Arbetstidsmåttet i enlighet med detta avtal får inte överskridas under aktuell period. 

Om arbetsplatsen är i gång, bör lämpliga överväganden från arbetsgivaren göras om hur man säkerställer att det finns tex Skyddsombud och eventuell Lagbas på arbetsplatsen:

Schemaändring ska meddelas arbetstagaren senast:

Kopia på avstämningsunderlaget enligt 19-20 §§ lag om stöd vid korttidsarbete ska skickas till: