Ladda upp logo genom att dra och släppa eller klicka här

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Följande arbetsmiljöuppgifter fördelas till

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna delegeras till har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs.

Returnering av arbetsuppgifter

Jag anser inte att jag har de

som jag behöver för att kunna leva upp till vad vi överenskommit när det gäller de punkter som markerats ovan (sätt en pil eller annat märke vid de uppgifter som är aktuella) och returnerar därför ansvarat för utförandet av dessa arbetsmiljöuppgifter.

Delegering av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar

Bakgrund

Styrelse och VD har ansvar för att företaget organiseras, och verksamheten bedrivs, på ett sådant sätt att överträdelser av lagar och förordningar ej sker. Verksamhetens omfattning och organisation är sådan att företagsledningen varken kan eller ska i detalj leda och övervaka arbetet. Därför delegeras arbetsmiljöuppgifter.

Delegering

I min egenskap av titel delegerar jag till dig, inom ditt verksamhetsområde arbetsmiljöuppgifter som följer av Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § och 3 §.

Som titel har du det yttersta ansvaret för säkerhet och arbetsmiljö inom ditt verksamhetsområde.

Delegeringen innebär bland annat att du ska:

 • Inom ditt verksamhetsområde såsom projektansvarig organisera, leda, planera och kontrollera arbetsmiljöarbetet.
 • Samordna arbetet på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer i planeringen och utformning av projektering, projektets konstruktioner, inköp, utförande och liknande.
 • Tillse att företagets arbetsmiljöbeslut organiseras, genomförs samt efterlevs i enlighet med gällande lagar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och ingripanden, Systematiska arbetsmiljörutiner samt av företaget beslutade arbetsmiljömål.
 • Dokumentera typiska arbetsmiljörisker i verksamheten och delta i riskanalys av arbetsmiljön,
 • Tillse att erforderliga arbetsmiljöinstruktioner finns/utarbetas i verksamheten,
 • Tillse att instruktioner för de arbetsmiljömässiga samordningsskyldigheterna finns och efterlevs,
 • Biträda din chef vid kartläggningen av medarbetarnas arbetsmiljökompetens,
 • Delta i rehabiliteringsverksamhet inom verksamhetsområdet,
 • Fortlöpande budgetera för arbetsmiljöinvesteringar, utveckling av arbetsmiljörutiner, arbetsmetoder samt skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett fungerande arbetsmiljöarbete,
 • Tillse att erforderliga instruktioner för hantering av brandfarliga varor efterlevs,
 • Tillse att den till vilken du delegerar arbetsmiljöuppgifter ges erforderliga befogenheter och resurser samt har för uppgifterna erforderlig kompetens, och utöva tillsyn över att den du har delegerat till också fullgör sina arbetsmiljöuppgifter,
 • Vid frånvaro tillse att kompetent ersättare tar över dennes arbetsuppgifter,
 • Åtgärda arbetsmiljöbrister eller om befogenhet eller kompetens saknas, returnera uppgiften till delegerande chef.

Med denna delegering av arbetsmiljöuppgifter följer för dig ett straffrättsligt ansvar, vilket innebär att straffansvar kan komma att utkrävas av dig personligen.

Bilagor

Framtagen av Byggföretagen